Green Mokotów etap 3

Lokalizacja
Warszawa
Rok
2016 - 2017
Status
W realizacji budowlanej
Powierzchnia
14 000 m²
Zakres
Projekt koncepcyjny
Projekt budowlany
Projekt wykonawczy
Nadzór autorski

Green Mokotów etap 3
Budynek mieszkalny na ul. Sikorskiego w Warszawie

Koncepcja

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego mieszczącego się na działce, przy Alei Wilanowskiej w Warszawie. Zaprojektowany obiekt składa się z trzech kondygnacji naziemnych oraz jednej kondygnacji podziemnej. Dojazd do obiektu planowany jest od projektowanej ulicy oznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Działka nie jest zagospodarowana. Pokrywa ją nieurządzona zieleń w postaci licznych drzew i krzewów. Ogólny stan roślinności jest średni lub zły. Działka od strony północnej, wschodniej i południowej sąsiaduje z podobnymi terenami zieleni nieurządzonej, które wg zatwierdzonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zostaną przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Ten sam plan przewiduje tereny zieleni urządzonej po zachodniej stronie działki, a po stronie wschodniej wydzielenie drogi, z której odbywać się będzie dojazd do Inwestycji.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się budowę trzykondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z parkingiem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, komunikacją pieszo-jezdną (podjazdem do garażu podziemnego) oraz niezbędnej infrastruktury. Wejścia do klatek zlokalizowane zostały w elewacji po zewnętrznej stronie obrysu budynku, od strony traktu pieszo – jezdnego. W parterze, od strony południowej i południowo-zachodniej zlokalizowane zostały funkcje usługowe. Wjazd do garażu podziemnego usytuowany jest we wschodniej części działki.

Projektowany obiekt to budynek mieszkalny wielorodzinny. Wysokość budynku wynosi 11,00 m (mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do górnej powierzchni attyki), co klasyfikuje go jako budynek niski (N). Budynek posiada trzy naziemne kondygnacje mieszkalne, z czego pierwsza jest w połowie przeznaczona na funkcje usługowe, oraz jedną kondygnację podziemną, na której mieści się garaż na dziewięćdziesiąt cztery samochody i pomieszczenia techniczne. Do parkingu wjeżdża się rampą zlokalizowaną we wschodniej części działki. Na dolnym końcu rampy znajduje się brama wjazdowa.

Wejścia do klatek umieszczone są na elewacjach: południowej, południowo-zachodniej, północno-zachodniej i północnej. Wzdłuż elewacji południowej i południowo-zachodniej, od strony traktu pieszo-jezdnego, znajdują się wejścia do usług zlokalizowanych w poziomie parteru. Wejście znajduje się na poziomie terenu. Komunikację pionową stanowią klatki schodowe i windy. Prowadzą one z kondygnacji podziemnej do kondygnacji +3. Na parterze znajduje się dziewięć mieszkań. Na pierwszym piętrze znajduje się dwadzieścia siedem mieszkań. Na drugim piętrze znajduje się dwadzieścia siedem mieszkań.

Obrys garażu podziemnego wychodzi poza obrys części nadziemnej. Na płycie garażu znajdują się tereny zielone dla mieszkańców (wewnętrzna część obrysu budynku). Po stronie południowej, przed częścią usługową, znajduje się utwardzony ciąg pieszy.