Sąd we Wrocławiu

Lokalizacja
Wrocław
Rok
2015
Status
Projekt koncepcyjny
Powierzchnia
4 500 m²
Zakres
Opracowanie projektu koncepcyjnego

Sąd we Wrocławiu
Budynek sądu apelacyjnego we Wrocławiu

Koncepcja

Ideą projektu było stworzenie budynku, którego kształt czytelnie przekłada się na jego sposób działania i który bierze pod uwagę wszystkie wyżej wymienione uwarunkowania. Forma obiektu ma świadczyć o jego przeznaczeniu oraz randze instytucji wymiaru sprawiedliwości.
Projektowany budynek posiada formę zbliżoną do prostopadłościanu i podzielony jest na części: część administracyjno-sędziowską, część sądową – dostępną dla interesantów oraz łączącą je część z wyeksponowanym wejściem głównym. Części te różnią się sposobem funkcjonowania oraz możliwością dostępu, co przekłada się na wyraz architektoniczny w fasadzie. Prosta, czytelna struktura budynku poza ułatwieniem orientacji w budynku ma na celu odzwierciedlać klarowność i obiektywizm wymiaru sprawiedliwości.

Główne wejście znajduje się w centralnej części budynku od strony ulicy Zielińskiego i prowadzi do pięciokondygnacyjnego holu wejściowego, będącego zwornikiem całego programu funkcjonalnego i kompozycyjnego obiektu. Przestrzeń ta rozdziela budynek na dwie części: część sądową – dostępną dla interesantów (z salami rozprawi salami konferencyjnymi) i część administracyjno-sędziowską – dostępną dla pracowników (pokoje sędziów). Rozwiązanie zapewnia czytelność układu pomieszczeń i ułatwia użytkownikom sądu poruszanie się po budynku.

W bezpośrednim sąsiedztwie holu znajduje się biuro podawcze, punkt informacyjny, szatnia i kasa. Schody i windy prowadzą z holu do sal rozpraw, sekretariatów, oraz sal konferencyjnych.
Część administracyjno-sędziowską, znajdująca się na lewo od wejścia głównego, zaprojektowana została w sposób zapewniający optymalne możliwości pracy poszczególnych grup etatowych, z ograniczeniem dostępu osób postronnych. Zaprojektowany układ jest elastyczny i umożliwia zmiany, które wyniknąć mogą ze zmian sposobu użytkowania budynku w przyszłości. Część ta oprócz dostępu z holu posiada dwa dodatkowe, połączone ze sobą , wejścia dla pracowników sądu.

Zlokalizowane są one w sposób umożliwiający wejście zarówno z ul. Zielińskiego jak i od strony miejsc postojowych na tyłach sądu. Na parterze z niezależnym wejściem, usytuowano część „hotelową” z pokojami gościnnymi. Część sądowa w której znajdują się sale rozpraw i konferencyjne dostępne dla interesantów została dodatkowo podkreślona materiałem, dębową okładziną ścienną, w celu ułatwienia orientacji, oraz podkreślenia wyższej rangi tej części budynku. Drogi dostępu do sal dla sędziów i interesantów jest rozdzielony. Projekt zapewnia doświetlenie światłem dziennym sal rozpraw.

Oprócz podziału na część administracyjno-sędziowską i sądową. Rozmieszczenie poszczególnych funkcji i pomieszczeń zostało zaprojektowane w taki sposób, aby wraz z oddalaniem się od od centralnie usytuowanego holu głównego podwyższeniu ulegały standardy bezpieczeństwa, a więc tym samym zmieszeniu ilość osób postronnych.
Obiekt posiada 4 strefy dostępu: strefa ogólnodostępna – wejściowa (hol główny, biuro podawcze, punkt informacyjny, szatnia, kasa.); strefa ograniczonym dostępie (sale sądowe, sale rozpraw, kierownictwo sądu i prokuratury, sekretariaty wydziałów i pokoje przewodniczących wydziałów, administracje sądu i prokuratury); strefa specjalnie chroniona (kancelaria tajna, pokoje sędziów i prokuratorów, pokoje asystentów sędziego, pokoje przesłuchań, pomieszczenia dla zatrzymanych); strefa bez możliwości dostępu osób postronnych (archiwa, magazyny, pomieszczenia techniczne, pokój ochrony, pomieszczenia: serwerowni, UPS i centrali telefonicznej).

Budynek posiada trzy podstawowe wejścia do budynku odpowiadające: wejście główne przez hol od frontu i dodatkowe wejście od tyłu budynku (dla interesantów oraz części personelu) oraz dwa wejścia służbowe dla pracowników sądu, od strony ulicy oraz ze strefy parkowania. Wejście służbowe pełni również funkcję niezależnego dojścia do pokoi gościnnych.
Komunikacja budynku została zaprojektowana by zapewnić jak największą przejrzystość i prawidłowość w powiązaniu z lokalizacją pomieszczeń. Sale sądowe każdego z wydziałów zlokalizowane są na tym samym piętrze co odpowiadające im pomieszczenia administracyjne i sędziowskie. Zapewnia to najkrótszą drogę pracownikom sądu. Komunikacja w budynku została zaprojektowana w sposób ograniczający sędziom i pracownikom sądu kontakt z interesantami poza salą sądową i sekretariatem. Połączenie między częściami budynku przez wielopoziomowy hol wejściowy prowadzi przez kładki z których jedna wydzielona jest jedynie dla pracowników.
Droga konwoju, od wyjścia z pojazdu poprzez pomieszczenia dla zatrzymanych, aż do specjalnie przygotowanej sali rozpraw została kompletnie wyizolowana od wejść, korytarzy, klatek schodowych, wind oraz komunikacji ogólnodostępnej. Komunikacja została zaprojektowana w maksymalnie elastyczny sposób by w przyszłości móc zapewnić dostęp konwoju do wszystkich trzech sal wydziału karnego.

Fasada składa się z prostych wertykalnych elementów kompozycyjnych nawiązujących do klasycznego porządku architektonicznego. Trzy części struktury funkcjonalno-przestrzennej budynku mają odzwierciedlenie w fasadzie budynku i posiadają różny, lecz spójny stylistycznie podział.
Część administracyjno-sędziowska ma fasadę o rozstawie elementów odpowiadającym modułowi biurowemu i zapewnia dużą elastyczność i podatność na ewentualne zmiany w przyszłości użytkowania. Hol posiada elewacje najbardziej przeszkloną. Akcentuje ona strefę wejściową i doświetla wielopoziomowy hol. Natomiast część w której znajdują się sale sądowe ma rozstaw zapewniający optymalne doświetlenie sal sądowych i poczekalni. Pionowy rytm fasady pojawia się na każdej części obiektu i zapewnia spójność stylistyczną całości.
Prosta, lekka, ponadczasowa, elegancka lecz nie nachlana fasada została wybrana jako optymalne rozwiązanie reprezentujące współczesny wymiar sprawiedliwości.

Zaproponowanym materiałem elewacyjnym jest włókno-beton. Jest to materiał, który dobrze wpisuję się w architekturę Wrocławia oraz odpowiada randze i prestiżowi projektowanego budynku. Spełnia on również wymogi trwałości oraz odporności na zabrudzenia i uszkodzenia. Konstrukcja zaprojektowana została w systemie mieszanym, słupowo-ścianowym, w konstrukcji monolitycznej żelbetowej. Fundamenty, kondygnacja podziemna, stropy, stropodachy oraz schody również zostały zaprojektowane jako elementy żelbetowe.

Obiekt zlokalizowany został na narożniku działki przy ulicy J. Piłsudskiego i ul.T. Zielińskiego według wymogów planu miejscowego, uwzględniając wytyczne sądu apelacyjnego. Jego główne wejście znajduję się w centralnej części dłuższej elewacji przy ulicy T. Zielińskiego.
Wjazd na teren zaprojektowano od strony planowanej drogi wewnętrznej obok budynku Reprotechniki i boiska szkoły muzycznej zgodnie z wytycznymi planu miejscowego. Na terenie działki przewidziane są dwa oddzielone od siebie parkingi terenowe. Parking dla interesantów (40 m.p.) oraz parking dla pracowników sądu (90 m.p), który będzie parkingiem strzeżonym, ogrodzonym. Parkingi usytuowane są tak by umożliwić ich użytkownikom najprostszy dostęp dla przewidzianych dla nich stref wejściowych. Wjazd do parkingu podziemnego dla konwoju dostępny jest poprzez strzeżoną część działki sądu. Forma i struktura miejsc postojowych podkreśla pasowność całego założenia i integruje się z architekturą obiektu . Wszystkie wejścia mają możliwość podjazdu samochodu ratunkowego. Wejście główne posiada również podjazd dla taksówek.

Na działce zaproponowana została lokalizacja parkingu wielopoziomowego dla pracowników sądu i petentów który ma powstać jako kolejny etap założenia. Położenie, jak również wjazdy i wyjazdy z parkingu terenowego, zostały zaprojektowane tak by nie kolidować z drogą dojazdową konwojów. Parking usytuowany jest w centrum działki i jest nadbudowany nad częścią miejsc terenowych. Dzięki temu rozwiązaniu nie będzie kolidował z realizowanymi w przyszłości kolejnymi inwestycjami sądowymi i zapewnia równomierną dostępność dla
wszystkich obiektów sądowych.

Zgodnie z wytycznymi konkursu na pozostałym terenie działki przewidziana została kontynuacja zabudowy pierzejowej o szerokości traktu o 18 m gdzie w przyszłości mają być zlokalizowane kolejne obiekty. Dojazd do tych obiektów, tak jak w przypadku sądu, możliwy jest od strony projektowanej drogi wewnętrznej obok budynku Reprotechniki i boiska szkoły muzycznej. Od tyłu budynków znajdują się tereny zielone i obszary rekreacyjne dla pracowników.

Zagospodarowanie terenu zostało zaprojektowane w sposób który umożliwia zachowanie znaczącej części zieleni wysokiej na działce. Starannie zaprojektowany układ drzew i żywopłotów jak również wysokiej jakości mała architektura dodatkowo podkreśla walory
projektu. W momencie powstania parkingu terenowego Istnieje możliwość zminimalizowania parkingu terenowego i rozszerzenia terenów zielonych.