Sarmacka

Lokalizacja
Warszawa
Rok
2009 - 2013
Status
W realizacji budowlanej
Powierzchnia
40 000 m²
Zakres
Projekt koncepcyjny
Projekt budowlany
Projekt wykonawczy
Nadzór autorski

Sarmacka
Budynek mieszkalny na ul. Sarmackiej w Warszawie

Koncepcja

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, wjazdem do garażu, niezbędnymi przyłączami, wejściami oraz elementami zagospodarowania terenu, mieszczącego się na działkach o łącznej powierzchni 9 656 m2, przy ul. Sarmackiej w Warszawie. Zaprojektowany obiekt składa się z czterech kondygnacji naziemnych oraz dwóch kondygnacji podziemnych. Dojazd do obiektu planowany jest Dojazd do obiektu planowany jest od drogi wewnętrznej. Wjazd do garażu podziemnego usytuowany jest w południowo-zachodniej części działki.

Działki nie są zagospodarowane, pokrywa je nieurządzona zieleń. Otoczenie terenu przeznaczonego pod inwestycję od strony południowej i wschodniej stanowią budynki mieszkalne wielorodzinne z usługami w parterach, a od strony zachodniej budowany jest nowy zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się budowę czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z dwukondygnacyjnym parkingiem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, komunikacją pieszo-jezdną (podjazdem do garażu podziemnego) oraz niezbędnej infrastruktury. Wejścia do klatek zlokalizowane zostały w elewacji po wewnętrznej stronie obrysu budynku, od strony wewnętrznego traktu pieszego. Wjazd do garażu podziemnego usytuowany jest w południowo-zachodniej części terenu inwestycji.

Projektowany obiekt to budynek mieszkalny wielorodzinny. Wysokość budynku wynosi 16,50 m (mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do górnej powierzchni attyki), co klasyfikuje go jako budynek średniowysoki. Budynek posiada cztery naziemne kondygnacje mieszkalne oraz dwie kondygnacje podziemne, na których mieszczą się pomieszczenia techniczne i garaż na dwieście sześćdziesiąt samochodów, w tym siedem miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Do parkingu wjeżdża się rampą zlokalizowaną w południowo-zachodnim krańcu terenu inwestycji. Na dolnym końcu rampy znajduje się brama wjazdowa. Wejścia do klatek umieszczone są na elewacjach: południowej, południowo-zachodniej, północno-zachodniej i północnej. Wejście znajduje się na poziomie terenu.

Komunikację pionową stanowią klatki schodowe i windy. Prowadzą one z kondygnacji podziemnych do kondygnacji +4. Na parterze znajduje się trzydzieści osiem mieszkań, na pierwszym, drugim i trzecim piętrze – po czterdzieści mieszkań, a na czwartym piętrze – czternaście mieszkań. Obrys garażu podziemnego wychodzi poza obrys części nadziemnej obejmując swoim zasięgiem również przestrzeń pod wewnętrznym dziedzińcem.

 

Na płycie garażu znajdują się tereny zielone dla mieszkańców. Budynek posiada cztery naziemne kondygnacje mieszkalne oraz dwie kondygnacje podziemne, na których mieszczą się pomieszczenia techniczne i garaż na dwieście sześćdziesiąt samochodów, w tym siedem miejsc dla osób niepełnosprawnych.