Tyniecka

Lokalizacja
Warszawa
Rok
2015
Status
Projekt koncepcyjny
Powierzchnia
1 822 m²
Zakres
Opracowanie projektu koncepcyjnego

Tyniecka
Budynek mieszkalny na ul. Tynieckiej w Warszawie

Koncepcja

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się budowę trzykondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z parkingiem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, komunikacją pieszo-jezdną (podjazdem do garażu podziemnego i dojazdem do działki w formie utwardzenia terenu) oraz niezbędnej infrastruktury.
Przedmiotowa Inwestycja zlokalizowana jest na działce o powierzchni 0,717 ha przy ul. Tynieckiej, w dzielnicy Mokotów w Warszawie. Projektowany obiekt to budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu. Zaprojektowana zabudowa składa się z garażu podziemnego, trzy kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego i powierzchni utwardzonej w charakterze dojazdu do garażu podziemnego i sąsiedniej działki (w ramach służebności). Obsługa komunikacyjna obiektu planowana jest od ul. Tynieckiej, poprzez należącą do Miasta działkę, w której granicach wytyczona jest planowana droga miejska.

Wejście główne do budynku zlokalizowane zostało w południowej elewacji od strony traktu pieszo – jezdnego. Wjazd do garażu podziemnego odbywa się poprzez drogę służebną i usytuowany jest w północnej części działki, pomiędzy budynkiem a garażami.

W chwili obecnej dojazd do działki odbywa się z ul. Tynieckiej poprzez drogę służebną wpisaną do działki miejskiej. Docelowo, z działki miejskiej zostanie wydzielona droga dojazdowa i usunięte garaże, zgodnie z ustaleniami MPZP. Do tego czasu, projekt zakłada rozwiązanie tymczasowe – wymianę nawierzchni utwardzonej i utworzenie traktu pieszo-jezdnego. Dodatkowo poprzez działkę przeznaczoną pod Inwestycję, będzie poprowadzona droga służebna. Wjazd do jednokondygnacyjnego parkingu podziemnego odbywać się będzie za pomocą rampy zjazdowej zlokalizowanej w północnej części działki. Parking podziemny mieści 18 miejsc postojowych.

Budynek będzie zasilany w energię zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z o.o. Na etapie opracowania koncepcji warunki nie zastały wydane. Po uzyskaniu warunków projekt zostanie uszczegółowiony w zakresie przyłącza. Źródłem zasilania budynku w wodę będzie projektowany przewód wodociągowy zasilany z miejskiej sieci wodociągowej. Średnica i trasa przyłącza wodociągowego zostanie wyznaczona po otrzymaniu warunków z MPWiK. Budynek będzie zaopatrzony w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej. Szczegóły przyłączenia zostaną sprecyzowane w warunkach technicznych Dalkia.
Pomieszczenie techniczne mieszczące główny wodomierz oraz węzeł cieplny znajdować się będzie w garażu na kondygnacji podziemnej. Szczegóły dotyczące sieci oraz instalacji znajdują się w dalszej części opracowania.

Przedmiotowa Inwestycja zlokalizowana jest na działce o numerze ewidencyjnym 16/14 o powierzchni 0,717 ha z obrębu 10215 przy ul. Tynieckiej, w dzielnicy Mokotów w Warszawie. Projektowany obiekt to budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu. Zaprojektowana zabudowa składa się z garażu podziemnego, trzy kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego i powierzchni utwardzonej w charakterze dojazdu do garażu podziemnego i sąsiedniej działki (w ramach służebności). Obsługa komunikacyjna obiektu planowana jest od ul. Tynieckiej, poprzez należącą do Miasta działkę, w której granicach wytyczona jest planowana droga miejska.

Projektowany obiekt do budynek mieszkalny wielorodzinny. Wysokość budynku wynosi 14 m ( mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do górnej powierzchni attyki, co klasyfikuje go jako budynek niski (N). Posiada 3 naziemne kondygnacje mieszkalne + antresole oraz jedną kondygnację podziemną, na której mieści się garaż na 18 samochodów, oraz pomieszczenie techniczne z węzłem cieplnym i głównym wodomierzem. Do parkingu wjeżdża się rampą zlokalizowaną w północnej części działki. Na dolnym końcu rampy znajduje się brama wjazdowa.
Główne wejście umieszczone jest na elewacji południowej, od strony traktu pieszo-jezdnego. Wejście jest podwyższone 1,2m względem rzędnej terenu, co zmniejsza koszty wykopu pod garaż podziemny. W części centralnej znajduje się trzon komunikacji pionowej – klatka schodowa oraz winda. Trzon prowadzi z kondygnacji podziemnej do +3. Na parterze znajduje się 6 symetrycznie rozłożonych mieszkań o powierzchniach: 31,7m2, 42,9m2 oraz 43m2. Na kondygnacji +1 znajduje się 5 mieszkań o powierzchniach: 43,4m2, 56,1m2 oraz 64,2m2. Na kondygnacji +2 znajduje się 5 mieszkań o takim samym układzie jak na +1. Te mieszkania posiadają dodatkowo antresole.
Obrys garażu podziemnego wychodzi poza obrys części nadziemnej i sięga granic działki. Na płycie garażu znajdują się tereny zielone dla mieszkańców (strona północna, zachodnia i wschodnia). Od południa jest część zieleni ogólnodostępnej.

Część nadziemna budynku jest wpisana na rzucie prostokąta o wymiarach 22,6m x 15,9m i wysokości 14 m. Całość jest zaprojektowana w oparciu o moduł 100 cm. Ma to przełożenie na elewację. Głównym elementem fasady są rozlokowane naprzemiennie otwory okienne i loggie. Występują one w różnych szerokościach, które są wielokrotnością 100 cm. Wysokość wszystkich elementów jest taka sama i wynosi 220 cm. W kilku mieszkaniach występują loggie o głębokości 100 cm. W pozostałych znajdują się wysokie okna – portfenetry. Wszystkie okna są otwierane (co daje możliwość mycia) i zabezpieczone balustradami. Wszystkie otwory są podniesione 20 cm względem podłogi w mieszkaniach, co daje możliwość ulokowania niskich grzejników.

Dominującym materiałem na elewacji jest płytka klinkierowa w kolorze jasnym, co stanowi nawiązanie do architektury Mokotowa z lat 20-tych i 30-tych XX w. Ślusarka okienna – aluminiowa w kolorze antracytowym. Balustrady stalowe antracytowe, w portfenetrach wypełnione szkłem. Akcentami na fasadzie są loggie, które są wykończone drewnem ( modrzew syberyjski ). Również wnęka wejścia głównego jest wykończona drewnem. Cokół budynku z ciemnej płytki klinkierowej.